مرجان زعیم پور در رسانه ها

مصاحبه ی سرکار خانم زعیم پور با روزنامه ی جام جم 

مورخ   ۹۷/۲/۲۶